ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Legutolsó módosítás dátuma: 2020. 03. 20
I. A Tájékoztató célja, hatálya
1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Magyar Pénzverő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság vagy Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Társaság, mint Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató a honlapon, ideértve a web shop regisztráció során, a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A jelen Tájékoztató kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.) rendelkezéseit.

II. Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett penzvero.hu/coins.hu/emlékpénz.hu internetes oldalak.

Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi IV. pontban felsorolt adatát.

Külső szolgáltató: az Adatkezelő által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a Honlapokon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon Szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására.

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. Az adatkezeléssel érintettek köre
Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselői érintettek, akik a Társaság honlapja igénybevételével a Társaság hírlevél-szolgáltatására önkéntesen feliratkoznak, illetve megrendelőként, vásárlóként vagy előjegyzőként önkéntesen adatot szolgáltatnak, vagy önként részt vesznek az Adatkezelő által szervezett online nyereményjátékokon, pályázatokon.

IV. A kezelt Személyes adatok köre
4.1 A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a Felhasználót. Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

4.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Honlapon keresztül elérhető termékek megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat:

A webáruház működtetéséhez kapcsolódóan: megrendelésnél és vásárlásnál név, cím, e-mail cím, illetve – hozzájárulástól függően – telefonszám. A Felhasználók az e-mail címükkel regisztrálhatnak az oldalra, a regisztrációt követően felhasználó névvel és jelszóval azonosíthatják magukat. Az oldalon az „adatmódosítás” menüpont alatt bármikor lehetőségük van a felhasználó nevük, jelszavuk és személyes adataik módosítására, illetve regisztrációjuk törlésére.

Egyedi éremvésés, fotógravírozás szolgáltatás igénybe vétele esetén, a felhasználó a fotógravírozásra szánt fénykép megküldésével és a vésendő szöveg megadásával hozzájárul ezen adatai Társaságunk általi használatához. A fotók és szövegek az érem megrendelőnek történő átadását követően haladéktalanul törlésre kerülnek.
Emlékérme előjegyzésnél: név, lakcím és e-mail cím, illetve – hozzájárulástól függően – telefonszám. Adatmódosításra a weboldal regisztrációs moduljában van lehetőség.
A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele esetén: név, lakcím és e-mail cím. A hírlevélre feliratkozás önkéntes, feliratkozni a weboldal regisztrációs moduljában az „Adatmódosítás” menüpont alatt, leiratkozni a kiküldött hírlevél alján megjelenő „Leiratkozom a hírlevélről” menüpont alatt van lehetőség.
Közösségi oldalon vagy weboldalon hirdetett nyereményjátéknál, pályázatnál: név, e-mail cím, nyertes esetében szállítási cím, közösségi azonosításra alkalmas azonosító.
Ügyfél azonosítás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény alapján. Az érintett Felhasználók köre ez esetben a nemesfémet vásárló Felhasználók, az azonosítás alapjául szolgáló személyes adatok körét a hatályos törvény határozza meg.

V. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre
5.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. süti) helyeznek el. A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének és a személyre szabott szolgáltatásoknak a biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütiket a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy sütik nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

5.2 Az Adatkezelő a személyre szabott szolgáltatások biztosítása során a sütik alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezeli: demográfiai adatok (a 4.2 pontban hivatkozott adatok alapján) valamint érdeklődési kör információk, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

5.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

5.4 A Társaság által használt sütikről a Süti szabályzatban tájékozódhat.

VI. Az Adatkezelés célja, jogalapja
6.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:

a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások testre szabásának elősegítése, a kényelmi funkciók biztosítása;
egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése és kielégítése;
statisztikák, elemzések készítése;
közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.);
egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
a Felhasználók jogainak védelme;
jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés;
az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
6.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelés jogalapja lehet a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán kívül az Adatkezelő jogos érdeke. Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

6.3 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

6.4 A Felhasználó szavatol azért, hogy a honlap szolgáltatásainak igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

6.5 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VII. Az Adatkezelés elvei, módja és ideje
7.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

7.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

7.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

7.4 Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

7.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájárulói nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

7.6 Különleges – faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus, egészségügyi, szexuális irányultságra vonatkozó – személyes adatot a Társaság nem kezel.

7.7 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – pl. hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja, az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett felhasználó elérhető Személyes adatait.

7.8 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal.

7.9 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.10 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

7.11 A GDPR 37. cikke értelmében az Adatkezelő  adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles.

Adatkezelő:

Magyar Pénzverő Zrt.

Székhelye: 1239 Budapest, Európa út 1.

Az MPV adatvédelmi tisztviselője Faragó Zoltán (telefon: 06 1 210-4436/3514, e-mail: faragoz@penzvero.hu).

VIII. Az Adatkezelés időtartama
8.1 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése addig tart, amíg a Felhasználó az adatok törlését az Adatkezelőtől nem kéri. A jogszabályokon alapuló adatkezelés a vonatkozó jogszabályban előírt ideig történik.

8.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

8.3 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg a Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

8.4 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

8.5 Egyedi éremrendelésnél (pl. fotógravírozás), pályázatok, online- és nyereményjátékok kapcsán az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési időtartama a megrendelés teljesítéséig, a pályázat, játék lezárultáig, az eredmény Adatkezelő általi közléséig tart.

8.6 A pályázók adatai re-marketing motorokhoz nem kerülnek felhasználásra, azokat nyomtatott formában az Adatkezelő nem tárolja, harmadik félnek nem továbbítja. A pályázatokhoz kapcsolt szavazási lehetőség esetén a szavazási jogot az Adatkezelő e-mail cím megadásával járó regisztrációhoz köti. Ezt a regisztrációt kizárólag a szavazatszaporítás „hekkelés” elkerülésére használja fel. A szavazásra történő regisztráció során sem nevet, sem telefonszámot, sem egyéb adatot nem kér. A regisztrált adat a pályázat lezárultával törlésre kerül, az adat re-marketing célra nem kerül felhasználásra.

IX. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja
9.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést (hozzáféréshez való jog). A Felhasználó által megadott Személyes adatok a beléptető rendszer beállításainál megtekinthetők. Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az adatvedelem@penzvero.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást (tájékoztatás joga) kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követően, de legfeljebb 30 napon belül adja meg.

9.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását (helyesbítéshez való jog). Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését. A Felhasználó által megadott Személyes adatok a beléptető rendszer beállításainál módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését (elfeledtetéshez való jog). A törlés megtagadható (i) véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

9.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását. A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

9.5 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa (továbbítás joga).
9.6 A Felhasználó tiltakozhat (tiltakozás joga) Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az adatkezelés elleni tiltakozása esetén a Társaság a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül köteles a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatni. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti, a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek. Ha Ön az vizsgálat eredményével nem ért egyet, illetve ha a határidőt a Társaságunk elmulasztja, Ön a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

X. Adatfeldolgozás
10.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban a XI. fejezet 11.1. pontban nevesített Adatfeldolgozókat és Külső szolgáltatókat veszi igénybe.

10.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

10.3 Az Adatkezelő ellenőrzik az Adatfeldolgozók munkáját.

10.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

XI. Adatfeldolgozók, külső szolgáltatók
11.1 Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Adatfeldolgozókat vesz igénybe, amely Adatfeldolgozókkal az Adatkezelő együttműködik. Az Adatfeldolgozók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között létrejött szolgáltatási szerződésben vagy az Adatfeldolgozók saját adatvédelmi tájékoztatóiban foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az Adatfeldolgozó a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. Az Adatfeldolgozók a 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel.

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat:

Cégnév: Petrocelli Reklámügynökség Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-284145
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1119 Budapest, Károly Ireneusz József utca 9.
Telefon: +36 (70) 77 66 77 5
E-mail: balzermiklos@petrocelli.hu

Az Adatfeldolgozó a Társaság által meghirdetett online nyereményjátékokat, éremdesign pályázatokat, közösségi oldal felületeit kezeli.
www.penzvero.hu, www.coins.hu, www.emlekpenz.hu weboldalak üzemeltetése
tárhely szolgáltatás,
hírlevél küldés,
emlékérme előjegyzési modul kezelése.
Az Adatfeldolgozó a Felhasználók általi termék- és szolgáltatás megrendelés, vásárlás lebonyolításához, az előjegyzési igények rögzítéséhez szükséges felületet, illetve a Társaság által kiadásra kerülő hírlevél kiküldését biztosítja, üzemelteti a fenti honlapokat.

Cégnév: Fáma First Kft. futárszolgálat
Cégjegyzékszám: 01-09-929804
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1194 Budapest, Viola u. 38.
Telefon: +36 (20) 524 4777
E-mail: info@famafutar.hu

Az Adatfeldolgozó a Felhasználó nevét, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállításához szükséges szállítási címet és telefonszámot kezeli, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállítása érdekében.

Cégnév: Magyar Posta Zrt., mint postai szolgáltató
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefon: +36 (1) 767 8282
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

Az Adatfeldolgozó a Felhasználó nevét, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállításához szükséges szállítási címet és telefonszámot kezeli, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállítása érdekében.

Cégnév: Six Payment Services
Cégjegyzékszám: 01-17-000672
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 4. emelet

Az Adatfeldolgozó által ellátott szolgáltatás: a Társaság weboldalán megrendelt termékek kifizetéséhez szükséges online bankkártya-elfogadás szolgáltatás nyújtása. A Társaság a Felhasználó bankkártya-adataihoz nem fér hozzá, ezzel kapcsolatosan adatkezelést nem végez.

Cégnév: MKB Bank Zrt.
Cégjegyzékszám: 01-10-040952
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 10956 Budapest, Váci utca 38.
Telefon: +36 (1) 327 8600
E-mail: telebankar@mkb.hu

Az Adatfeldolgozó által ellátott szolgáltatás: bankszámlavezetés és egyéb banki szolgáltatások nyújtása.

Cégnév: Invitech Megoldások Zrt. (külső szolgáltató)
Cégjegyzékszám: 13 -10-041599
Székhely: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Telefon: 1444
E-mail: vip@invitech.hu

A Külső szolgáltató által ellátott szolgáltatás: e-mail és internet szolgáltatás.

Cégnév: Drávanet Zrt. (külső szolgáltató)
Cégjegyzékszám: 02-10-060286
Székhely: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.
Telefon: 80/811-118
E-mail: info@dravanet.hu

A Külső szolgáltató által ellátott szolgáltatás: e-mail szolgáltatás.

A fenti két, Adatkezelő által szerződött Külső szolgáltató az általa hozzáférhető Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelvei szerint kezeli.

11.2 Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban, vagy az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül a Honlaphoz, a Társaság közösségi oldalához (Facebook oldalához) hozzáférnek, és ezáltal a Felhasználókról, vagy a Honlapon és a Társaság közösségi oldalán folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyek esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva – alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen Külső szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC,.

E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

XII. Adattovábbítás lehetősége
12.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

12.2 Amennyiben az Adatkezelő az oldalain található tárhely-szolgáltatás üzemeltetését részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználók megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználók számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzanak az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

12.3 Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

XIII. Adatvédelmi incidens
13.1 A Társaság az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával a tudomásszerzést követően bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnál.

13.2 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

13.3 Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

13.4 Amennyiben az adatfeldolgozónál az adatvédelmi incidens történik, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

13.5 A Felhasználót/érintettet nem kell az adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha

az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták;
az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
XIV. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása
14.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

14.2 A Felhasználó a következő, a Társaság által kezelt honlapra történő belépésekor elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XV. Jogérvényesítési lehetőségek
15.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az adatkezeles@penzvero.hu e-mail címen.

15.2 A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

15.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.